Fundusze europejskie

Jak wydawane są środki z budżetu UE

Długoterminowy budżet określadługoterminowe priorytety i ograniczenia wydatków UE.

Z budżetu UE finansowane są różne działania, od rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska po ochronę granic zewnętrznych i propagowanie praw człowieka. Komisja, Rada i Parlament mają wpływ na określenie wielkości budżetu i sposobu jego rozdysponowania. Jednak to Komisja jest odpowiedzialna za wydatki. Państwa UE i Komisja wspólnie odpowiadają za około 80 proc. budżetu.

Sporządzanie budżetu

Budżet jest ustalany wspólnie przez Komisję, Radę i Parlament. Komisja przedkłada projekt Radzie i Parlamentowi do rozpatrzenia. Mogą one wprowadzać zmiany, a jeśli się nie zgadzają, muszą wypracować kompromis.

W budżecie na każdy rok określa się kwoty uzgodnione z wyprzedzeniem zgodnie z planem zwanym wieloletnimi ramami finansowymi. Dzięki temu UE może skutecznie planować swoje programy finansowania na kilka lat naprzód. Obecne ramy obowiązują od 2014 do 2020 r.

Dowiedz się więcej o procedurze budżetowej UE

Zarządzanie funduszami UE

Ostateczna odpowiedzialność za przydzielanie środków budżetowych spoczywa na Komisji. Rządy krajowe zarządzają jednak około 80 proc. środków unijnych. W przypadku dokonania nienależnych płatności Komisja współpracuje z zainteresowanymi państwami UE w celu odzyskania środków. Aby zapewnić przejrzystość, organizacje i przedsiębiorstwa, które otrzymują fundusze UE, są publiczniedostępne.

Na co idą pieniądze

Budżet UE dzieli się na około 6 obszarów wydatków.

Budżet UE w 2017 r. - ogółem: 157,9 mld euro

Budżet UE na 2017 r. według działów ram finansowych

Obecnie największa część środków przeznaczana jest na tworzenie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy oraz zmniejszanie różnic gospodarczych między poszczególnymi regionami UE. Dużą część środków przeznacza się również na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i ochronę środowiska. Inne obszary wydatków obejmują walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i nielegalną imigracją.

Budżet UE w skrócie

Dowiedz się, ile UE wydaje w twoim kraju, na co i jak w porównaniu z innymi krajami oraz skąd pochodzą te pieniądze.