Fundusze europejskie

Erasmus+ 2021 - 2027

Jeden z największych europejskich programów finansowych - Erasmus plus - został przedłużony na kolejne siedem lat. W czwartek, 19 grudnia, Unia Europejska potwierdziła nowe fundusze dla programu Erasmus plus.

Jak podaje Unia Europejska, nowe fundusze zostaną znacznie zwiększone. Program będzie dysponował trzykrotnie większą kwotą niż w poprzednich siedmiu latach. Już samo to działanie wystarczy, aby więcej osób mogło wziąć udział w programie i dostosować stypendia do swoich potrzeb.

Nowe cele na najbliższe siedem lat

Wydaje się, że w przypadku kolejnej edycji programu Erasmus plus jednym z najważniejszych celów Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie większej liczby młodych ludzi uczestniczących w programie, co ma na celu zwiększenie liczby osób o różnych predyspozycjach do nauki. Ostatecznym celem jest to, by młodzi ludzie byli gotowi zmierzyć się z wyzwaniami i pokonać wszelkie bariery ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

Jest to jeden z głównych powodów, dla których budżet na lata 2021-2027 ma się potroić. Wygląda na to, że cały program będzie bardziej skoncentrowany na osobach z mniejszymi szansami. Jest to rzeczywiście doskonałe działanie Unii Europejskiej, zwłaszcza że napływ migrantów, który miał miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, zwróci uwagę opinii publicznej na młodych migrantów, którzy będą się wychowywać w społeczeństwie europejskim.

Zmiany w centrum uwagi

Dzięki potrojeniu budżetu programu Erasmus plus i skoncentrowaniu się na osobach z mniejszymi szansami migranci, osoby należące do słabszych grup społecznych oraz osoby pochodzące z niższych środowisk społecznych nie będą już pozostawieni sami sobie. Dzięki programowi Erasmus plus będą oni mogli zdobyć potrzebne wykształcenie, a także kwalifikacje, umiejętności i kompetencje, które są im niezbędne, aby w przyszłości mogli założyć własną firmę i stać się ważnymi uczestnikami europejskiej gospodarki.

Inicjatywa ta ma pomóc w dostosowaniu programu do potrzeb osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zwiększyć ich udział w programie. Zgodnie z jednym z przepisów Unii Europejskiej agencje programu Erasmus powinny opracować europejskie ramy integracji, które będą rozwijane na poziomie krajowym w celu uwzględnienia nowych strategii programu Erasmus plus.

Wsparcie finansowe dla mobilności

Te konkretne ramy będą miały na celu przewidzenie środków i zapewnienie większego wsparcia finansowego dla działań związanych z mobilnością, stypendiów i oczywiście regularnych przeglądów kosztów utrzymania i utrzymania. Jednymi z najważniejszych działań, które zostaną podjęte w ramach programu Erasmus plus w ciągu najbliższych siedmiu lat, będą szkolenia językowe, wsparcie administracyjne oraz możliwości e-learningu.

Ponadto Unia Europejska postanowiła przeznaczyć znaczną część budżetu na różne części programu, które będą doskonale odzwierciedlać priorytety Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby pracownicy przedszkoli i placówek wczesnej edukacji, a także sportowcy i trenerzy sportowi mieli możliwość i szansę uczestniczenia w programach mobilności. Innym ważnym priorytetem programu Erasmus plus na najbliższe siedem lat będzie wymiana w ramach kształcenia zawodowego, koncentrująca się na regionach przygranicznych. Na realizację tych działań planuje się przeznaczyć więcej środków budżetowych.

Promowanie synergii

Zauważamy, że wszystkie programy Unii Europejskiej na najbliższe siedem lat podejmują wspólne działania. Podobnie jak w przypadku ram finansowych programu Horyzont Europa, również w tym przypadku obserwujemy zwiększenie i wspieranie synergii pomiędzy różnymi europejskimi programami finansowania. Unia Europejska wierzy, że synergie te pozwolą na podniesienie jakości programów, zwłaszcza tych, które nie mogą być finansowane, czyli programu Erasmus plus. Celem programu Erasmus plus jest uzupełnienie dostosowania stypendiów, kosztów transportu i utrzymania osób uczących się, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji, do finansowania projektów.

Wreszcie, wydaje się, że nowe działania podejmowane w ramach programu Erasmus plus będą koncentrować się na przyjmowaniu nowych środków, które pozwolą na zwiększenie liczby uczestników programu. Erasmus plus nie będzie się koncentrował wyłącznie na osobach z grup słabszych i o mniejszych szansach. Nowa agenda programu skupi się na zapewnieniu możliwości każdemu, kto może wziąć w nim udział.

Nie jest zaskoczeniem, że obserwujemy szybko rozwijającą się drogę w kierunku e-learningu. Wygląda na to, że koncepcja pracy zdalnej i zdalnego nauczania staje się coraz silniejsza w regionie europejskim. Erasmus plus jest z pewnością programem, który promuje tego typu działania i widzimy, że nowy plan działania zmierza w tym kierunku.

Budżet stale rośnie

Wciąż jest wiele informacji na temat programu, ale nie zostały one jeszcze ogłoszone przez Unię Europejską. Propozycja Unii Europejskiej przewiduje już budżet w wysokości 30 mln euro, co ma na celu zwiększenie liczby uczestników z 4 mln do 12 mln osób. Wydaje się, że kolejny program Erasmus plus będzie dążył do większego uproszczenia dla użytkowników końcowych, uwzględni sport w głównej strukturze programu, a przede wszystkim rozszerzy zastosowanie digitalizacji w celu wspierania nowych obszarów wiedzy oraz wprowadzi inicjatywę mobilności Discover EU.

Więcej informacji na temat nowych ram finansowych i propozycji Unii Europejskiej na lata 2021-2027 można uzyskać na bieżąco. Będziemy publikować kolejne artykuły omawiające cały wniosek, aby pomóc wam dokładnie zrozumieć, jak będzie on funkcjonował i w jaki sposób wy, jako potencjalni zainteresowani, będziecie mogli korzystać z programu Erasmus plus przez następne siedem lat.

Program, który jest bliżej ludzi, pracuje dla ludzi i koncentruje się na grupach znajdujących się w trudnej sytuacji, aby im to ułatwić i pomóc w ich rozwoju, jest z pewnością programem, którego będziesz chciał być częścią. W ciągu najbliższych kilku miesięcy ujawnionych zostanie więcej informacji, zanim ogłoszone zostaną pierwsze zaproszenia do składania wniosków. Można śmiało powiedzieć, że Unia Europejska zwraca się w kierunku strategii zorientowanej na ludzi. Strategii, która pomoże uporządkować sytuację w społeczeństwie europejskim, pomoże migrantom przystosować się do nowej sytuacji życiowej, a lokalnym gospodarkom - rozwijać się na miarę ich możliwości.