Fundusze europejskie

Wprowadzenie do projektu CREACT4MED

Partnerstwo w projekcie CREACT4MED rozpoczęło się w marcu 2020 roku z czteroletnim (4) okresem realizacji do sierpnia 2024 roku. W szczególności, projekt ten jest współfinansowany przez program EuropeAid i koncentruje się na wzmocnieniu przemysłu kulturalnego i kreatywnego (CCI) w krajach sąsiadujących z UE w basenie Morza Śródziemnego. Projekt ten jest skierowany do firm rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej.

Jaka idea kryje się za tym projektem?

Według UNESCO, przemysł kulturalny i kreatywny (CCI) reprezentuje prawie 30 milionów miejsc pracy na całym świecie i jest motorem wzrostu dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. Stwierdzono jednak, że średni wkład branży kultury i kreatywności w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) jest znacznie wyższy niż w pozostałych częściach świata.

Ponadto, poza korzyściami gospodarczymi, jakie PKT przynoszą krajom, są one również źródłem kreatywności i spójności. Cechy te są ważne dla wszystkich społeczeństw, ale w szczególności dla regionów tradycyjnie nękanych konfliktami, takich jak region MENA.

Jakie są oczekiwane korzyści i jak je osiągnąć?

Jak podkreślono powyżej, wkład PKT w gospodarkę i społeczeństwo w regionie MENA jest ważniejszy niż gdziekolwiek indziej na świecie. Z tego powodu projekt CREACT4MED ma na celu wykorzystanie całego niewykorzystanego potencjału, zapewniając jednocześnie wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu w tym sektorze.

Innymi słowy, dąży do wzmocnienia przedsiębiorstw z branży CCI poprzez przyciągnięcie większej liczby inwestycji i stworzenie większej liczby miejsc pracy. Jednocześnie ma zapewnić pomoc, zwłaszcza dla młodzieży i kobiet przedsiębiorców, w formie szkoleń i coachingu, ułatwiając im jednocześnie dostęp do finansowania.

Ogólnie rzecz biorąc, partnerstwo będzie obejmowało następujące działania:

  • Mapowanie ekosystemu CCI w regionie MENA w celu zidentyfikowania możliwości tworzenia wartości i wpływu społecznego.
  • Szkolenie młodzieży i kobiet w celu zdobycia umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
  • Pomaganie przedsiębiorcom w uzyskaniu finansowania lub dostępu do inkubatorów w celu rozwoju ich działalności.
  • Budowanie społeczności przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, start-upów, MSME w celu zwiększenia świadomości na temat wartości ekonomicznej i wpływu społecznego CCI.

Projekt CREACT4MED Partnerstwo

Ten projekt odnosi się do europejskiego sąsiedztwa wokół Morza Śródziemnego. Z tego powodu, organizacje uczestniczące w CREAT4MED pochodzą z krajów śródziemnomorskich. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum to:

  1. Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA) z Hiszpanii jako Partner Wiodący
  2. Europejski Instytut Śródziemnomorski (IEMed) z Hiszpanii
  3. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) z Grecji
  4. FEPS Business Incubator, Cairo University (FEPS BI) z Egiptu
  5. Unia Śródziemnomorskich Konfederacji Przedsiębiorstw (BUSINESSMED) z Tunezji.

EMEA jest Partnerem Wiodącym, ponieważ CREACT4MED opiera się na jej pracach badawczych z ostatnich lat. Ich praca wykorzystała zasadę "Think Small First" we wszystkich obszarach polityki związanych z rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME) we wszystkich sektorach, w szczególności w CCI.

Dowiedz się więcej o CREACT4MED odwiedzając oficjalną stronę internetową.