Fundusze europejskie

Uczenie się przez całe życie: Jak polityka UE wspiera kształcenie dorosłych?

UE zwraca szczególną uwagę na uczenie się przez całe życie i wspieranie dorosłych uczących się w Europie. Świat zmienia się w błyskawicznym tempie, zwłaszcza wraz z coraz szerszą integracją technologii cyfrowych, co powoduje lukę w umiejętnościach starszych pracowników.

Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby Europa wspierała uczenie się przez całe życie i kształcenie dorosłych. Zapewni to rozwój osobisty i zawodowy tych pracowników, pomagając im zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu uczenia się przez całe życie i europejskim politykom sprzyjającym uczeniu się dorosłych.

Czym jest uczenie się przez całe życie i jaki jest jego związek z uczeniem się dorosłych?

Uczenie się przez całe życie to ciągłe uczenie się czegoś nowego z własnej motywacji i na zasadzie dobrowolności. W tym konkretnym przypadku, w interesie UE leży posiadanie europejskich ram wspierających ten nieformalny rodzaj uczenia się, aby ułatwić przejście do cyfrowej i ekologicznej Europy.

Powszechna cyfryzacja gospodarki stworzyła nowe zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe. Umiejętności te, poczynając od podstawowych umiejętności w zakresie TIK, a kończąc na bardziej zaawansowanych, pozwolą im na nieprzerwane wykonywanie pracy. W szczególności, zgodnie z badaniem CEDEFOP, 70% dorosłych pracowników w Europie będzie się uczyć nowych umiejętności cyfrowych.

Kształcenie dorosłych jest ściśle związane z uczeniem się przez całe życie i odbywa się w zasadzie z tych samych powodów. Jak sama nazwa wskazuje, uczenie się dorosłych skupia się na dorosłych, ponieważ różnią się oni od młodych ludzi sposobem uczenia się i trudnościami, jakie napotykają w procesie uczenia się. Ale ogólnie rzecz biorąc, uczenie się dorosłych polega na kontynuowaniu edukacji w celu zdobycia umiejętności dla rozwoju osobistego i, co najważniejsze, zawodowego.

Ponieważ UE nadal inwestuje w europejską transformację cyfrową we wszystkich aspektach życia codziennego, starsi pracownicy stają się bezbronni i są narażeni na ryzyko braku konkurencyjności. Z tego powodu UE wspiera zarówno uczenie się przez całe życie, jak i kształcenie dorosłych, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wyposażenie swoich obywateli w umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w tym nowym cyfrowym świecie.

Polityka UE w zakresie uczenia się przez całe życie

Znaczenie uczenia się przez całe życie zostało szczególnie podkreślone w latach 2015-2020, kiedy to stało się ono europejskim priorytetem. W tych latach UE osiągnęła następujące cele:

  1. Ulepszone zarządzanie z lepszą koordynacją między obszarami polityki przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności i znaczenia dla społeczeństwa;
  2. Zwiększenie podaży i popytu na wysokiej jakości usługi w zakresie umiejętności czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych;
  3. opracowanie skutecznych strategii w zakresie pomocy potrzebującym, poradnictwa i motywacji dla uczących się dorosłych;
  4. oferowały więcej możliwości uczenia się dorosłych w miejscu pracy, w szczególności w zakresie umiejętności ICT;
  5. poprawa jakości uczenia się dorosłych poprzez ścisłe monitorowanie wpływu polityki i poprawę szkolenia edukatorów dorosłych.

Obecnie, na nowy okres programowania 2021-2027, UE opracowała plan działania na rzecz edukacji cyfrowej, aby kontynuować rozpoczęte w 2015 r. działania w zakresie uczenia się przez całe życie i kształcenia dorosłych w erze cyfrowej. Ten odnowiony plan działań na rzecz edukacji cyfrowej:

  1. oferuje długoterminową wizję strategiczną na rzecz wysokiej jakości, integracyjnej i dostępnej europejskiej edukacji cyfrowej;
  2. odnosi się do wyzwań i możliwości związanych z pandemią COVID-19, która doprowadziła do bezprecedensowego wykorzystania technologii do celów kształcenia i szkolenia;
  3. dąży do ściślejszej współpracy na szczeblu UE w zakresie edukacji cyfrowej i podkreśla znaczenie współpracy międzysektorowej w celu wprowadzenia edukacji w erę cyfrową;
  4. przedstawia możliwości, w tym poprawę jakości i ilości nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych, wsparcie dla cyfryzacji metod nauczania i pedagogiki oraz zapewnienie infrastruktury niezbędnej do integracyjnego i elastycznego nauczania na odległość.

Plan działań na rzecz edukacji cyfrowej będzie współdziałał z europejskim programem na rzecz umiejętności. Jest to pięcioletni plan skierowany do osób indywidualnych i przedsiębiorstw, mający na celu rozwijanie większej liczby lepszych umiejętności w odpowiedzi na bieżące potrzeby.

Ten rodzaj uczenia się przez całe życie i wspierająca go polityka europejska mają na celu wzmocnienie trwałej konkurencyjności w następstwie Europejskiego Zielonego Ładu, zapewnienie sprawiedliwości społecznej dla wszystkich poprzez dostęp do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie w całej UE, a także budowanie odporności na kryzysy, takie jak COVID-19.

Aktualizacja projektu europejskiego E-adults Erasmus+

Ponieważ w nadchodzących latach uczenie się przez całe życie i kształcenie dorosłych będzie nadal priorytetem europejskim, UE musi ułatwić proces uczenia się dorosłych. Kiedy mówimy o edukacji, myślimy zazwyczaj o tradycyjnej klasie pełnej dzieci - młodych uczniów. Ale tak już nie jest. W obliczu szybkich zmian technologicznych uczenie się przez całe życie jest równie ważne jak formalna edukacja dzieci, a UE potrzebuje systemu wsparcia.

Z tego właśnie powodu powstał projekt Upgrade E-adults Erasmus+. Projekt ten gromadzi, dzieli się i rozpowszechnia dobre praktyki na poziomie europejskim poprzez szkolenie trenerów, którzy mogą zapewnić dorosłym umiejętności cyfrowe, w szczególności w zakresie korzystania z sieci społecznościowych stosowanych w świecie pracy. Wszyscy uczestnicy będą brać udział w europejskim transferze know-how w zakresie cyfrowych metod nauczania i uczenia się pomiędzy uczestniczącymi centrami kształcenia dorosłych i różnymi instytucjami edukacyjnymi.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę projektu.