Fundusze europejskie

2 Praktyczne narzędzia zwiększające kulturę bezpieczeństwa w organizacjach VET

Wielu organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie codziennie pracuje z dziećmi i młodzieżą. Niestety, nie wszystkie te organizacje edukacyjne i szkoleniowe spełniają standardy w zakresie ochrony dzieci

. Oznacza to, że wielu młodych ludzi może być potencjalnie narażonych na szkody ze strony personelu VET, który nie ma odpowiedniego przeszkolenia w zakresie ochrony.

Aby poradzić sobie z tą sytuacją, VET SQUARED

opracował dwa narzędzia, które instytucje VET mogą wykorzystać do podniesienia kultury ochrony, a tym samym jakości swoich usług.

Znajdźmy więcej informacji na temat partnerstwa VET SQUARED, opracowanych narzędzi i tego, jak mogą one przynieść korzyści europejskim organizacjom VET.

Czym jest VET SQUARED

Projekt VET SQUARED (VET^2)

chce chronić uczących się, którzy angażują się w mobilność VET w całej Europie. W tym celu projekt koncentruje się na zapewnieniu szkoleń z zakresu ochrony dla pracowników VET, aby zapewnić, że są oni na bieżąco z jej zasadami i procedurami.

Główne cele VET SQUARED

to:
  1. Wdrożenie najlepszego zabezpieczenia dzieci wśród organizacji mobilności VET na szerszą, ogólnoeuropejską skalę.
  2. Opracowanie całościowej, europejskiej strategii skutecznej ochrony i promowania wysokiej jakości mobilności osób uczących się w systemie VET w wieku poniżej 18 lat.
  3. Stworzenie podstaw do wdrożenia i przyjęcia jednolitej europejskiej polityki ochrony mobilności VET na wyższym/systemowym poziomie.
  4. Zwiększenie świadomości znaczenia i ciągłej potrzeby podnoszenia świadomości w zakresie ochrony i przeglądu w ramach działań związanych z mobilnością.
  5. Stworzenie europejskiej sieci skupiającej się na ochronie mobilności VET, poprzez którą pracownicy i koordynatorzy mobilności VET z organizacji przyjmujących i przyjmowanych mogą dzielić się i wymieniać zasobami, wiedzą i dobrymi praktykami.

Jakie są narzędzia VET SQUARED dotyczące ochrony w VET?

1. Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa E-book

E-book Safeguarding Best Practices

jest pierwszym narzędziem opracowanym przez VET SQUARED.

Pierwsza część zawiera kompletny zbiór metod zabezpieczania w całej Europie. Druga część to krajowe najlepsze praktyki stosowane obecnie w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Grecji, Hiszpanii i na Węgrzech. Trzecia część opisuje najlepsze praktyki z krajów nie będących partnerami, takich jak Niemcy, Irlandia, Malta, Polska i Portugalia, po czym następuje analiza SWOT. Wreszcie ostatni rozdział dotyczy wniosków i ocen polityki z krajów partnerskich.

W oparciu o badania najlepszych praktyk z Europy VET SQUARED opracował swoje kolejne narzędzie - "Kartę Bezpieczeństwa".

Analiza SWOT

2. Karta Jakości Zabezpieczania Mobilności Vet

VET Mobility Safeguarding Quality Charter

określa minimalne wymagania, jakie muszą spełnić instytucje VET, aby można je było uznać za zorientowane na ochronę.

Karta Jakości ma na celu zapewnienie bezpiecznego przygotowania przed wyjazdem w ramach mobilności VET, bezpiecznego pobytu oraz kontynuacji działań związanych z mobilnością po powrocie do domu. Ponadto, zawiera ona zapisy dotyczące polityki kadrowej i szkolenia personelu, projektowania kursów, oferowanych obiektów i usług wsparcia dla uczniów.

Należy jednak zauważyć, że choć instytucje VET muszą zapewnić wysokiej jakości i bezpieczne wyjazdy, to Narodowe Agencje są odpowiedzialne za utrzymanie ich standardów jakości.

Czy jesteś organizacją VET zainteresowaną poprawą swoich praktyk ochronnych? W takim razie powinieneś zapoznać się z tymi narzędziami

ochronnymi opracowanymi przez VET SQUARED.

Śledź oficjalną stronę internetową

projektu, aby być na bieżąco z jego rozwojem w zakresie zwiększania bezpieczeństwa mobilności VET.